بازی های آنلاین

چگونه بازی در بازی دوئل

رای:5
دوئل

دو بازیکن که به همان اندازه مسلح وجود دارد. و در یکی دیگر و سپر و پرتاب پوشش ستاره وجود دارد. چه کسی به شما و یا کامپیوتر شما را سریع؟

شکایت بازی

دسته:

بازی های دیگر:
بازی اضافه شده: smile
اضافه شده 4/1/2008
بازی 18676 زمان
آخرین بازی 23/11/2014


دیدگاهها برای : بازی:

ثبت 23/11/2014 08:38:06

برای بازی هنوز هیچ بررسی برای اولین بار ، نوشتن!